They say you can spot this tag all over #Yerevan. Anyone know where to find it besides Teryan Street? #streetart #urban

They say you can spot this tag all over #Yerevan. Anyone know where to find it besides Teryan Street? #streetart #urban

Here’s a photo of Holy Trinity Armenian Church in Tangra, Kolkata taken by Scout Tufankjian for The Armenian Diaspora Project she’s working on. You can get in on the action yourself and win $1500! All you have to do is snap a photo that represents your Armenian community and upload it to Instagram by November 1st with the #SHIFTperspective hashtag. Show us what your Armenian community means to you!

Here’s a photo of Holy Trinity Armenian Church in Tangra, Kolkata taken by Scout Tufankjian for The Armenian Diaspora Project she’s working on. You can get in on the action yourself and win $1500! All you have to do is snap a photo that represents your Armenian community and upload it to Instagram by November 1st with the #SHIFTperspective hashtag. Show us what your Armenian community means to you!

An impromptu jam session with an accordion, duduk and kamanchya! Adrien is a wandering musician who collects music while on the road. Hear some sound bites from #Armenia here.

An impromptu jam session with an accordion, duduk and kamanchya! Adrien is a wandering musician who collects music while on the road. Hear some sound bites from #Armenia here.

Symphytum, the final addition to our 10 day series. The name sounds magical, like all of Karina Manucharyan's creations. Summer is passed, but we’re looking forward to new projects and adventures! #1Anative #autumn
Տասնօրյա շարքի մեր վերջին լրումը՝ Symphytum` քարխոտ: Անունը կախարդական է հնչում, ինչպես @karimanch-ի ստեղծագործություններն են: Ամառը անցավ, բայց մենք նոր նախագծեր և արկածներ ենք ակնկալում: 

Symphytum, the final addition to our 10 day series. The name sounds magical, like all of Karina Manucharyan's creations. Summer is passed, but we’re looking forward to new projects and adventures! #1Anative #autumn

Տասնօրյա շարքի մեր վերջին լրումը՝ Symphytum` քարխոտ: Անունը կախարդական է հնչում, ինչպես @karimanch-ի ստեղծագործություններն են: Ամառը անցավ, բայց մենք նոր նախագծեր և արկածներ ենք ակնկալում: 

These balconies on Pushkin Street look like they’d be the perfect spot for a Yerevan-style coffee break! #Armenia #coffee #pushkin

These balconies on Pushkin Street look like they’d be the perfect spot for a Yerevan-style coffee break! #Armenia #coffee #pushkin

Rosehip tea, the tastiest Armenian remedy. Another lovely composition by Karina Manucharyan. #1Anative #teaholics 
Մասուրի թեյ՝  հայկական ամենաբուժիչ դեղամիջոցը: Մեկ այլ գեղեցիկ ստեղծագործություն @karimanch-ի կողմից

Rosehip tea, the tastiest Armenian remedy. Another lovely composition by Karina Manucharyan. #1Anative #teaholics 

Մասուրի թեյ՝  հայկական ամենաբուժիչ դեղամիջոցը: Մեկ այլ գեղեցիկ ստեղծագործություն @karimanch-ի կողմից

To quote Led Zeppelin, “yesterday, I saw you kissing tiny flowers…” Thanks Karina Manucharyan for Ranúnculus, another happy Armenian flower. #1Anative
Մեջբերում ենք Լեդ Զեպելինից. «երեկ տեսա քեզ՝ փոքրիկ ծաղիկներ համբուրելիս…»: Շնորհակալություն, @karimanch, հրանունկի՝ մեկ այլ հայկական ուրախ ծաղկի համար:

To quote Led Zeppelin, “yesterday, I saw you kissing tiny flowers…” Thanks Karina Manucharyan for Ranúnculus, another happy Armenian flower. #1Anative

Մեջբերում ենք Լեդ Զեպելինից. «երեկ տեսա քեզ՝ փոքրիկ ծաղիկներ համբուրելիս…»: Շնորհակալություն, @karimanch, հրանունկի՝ մեկ այլ հայկական ուրախ ծաղկի համար:

Peaceful Armenian hillsides … we sure do miss summer adventures. Here’s Quércus by Karina Manucharyan. #1Anative
Հայկական խաղաղ սարալանջեր…մենք իսկապես կարոտել ենք ամառային արկածներին: Ահա կաղնին՝ @karimanch-ի ներկայացմամբ:

Peaceful Armenian hillsides … we sure do miss summer adventures. Here’s Quércus by Karina Manucharyan. #1Anative

Հայկական խաղաղ սարալանջեր…մենք իսկապես կարոտել ենք ամառային արկածներին: Ահա կաղնին՝ @karimanch-ի ներկայացմամբ:

Grab your camera because it’s time to #SHIFTperspective!!!
1A has launched its latest installment of the SHIFT Initiative, and this time we are shifting our perspectives onto the diaspora. Show us what your Armenian community means to you. Snap a photo that represents the Armenian diaspora in your area and upload it to Instagram with the #SHIFTperspective hashtag—you’ll immediately be entered to win one of (2) $1500 prizes: a people’s prize based on an online vote, and a juried prize selected by renowned Armenian-American photojournalist Scout Tufankjian!

Grab your camera because it’s time to #SHIFTperspective!!!

1A has launched its latest installment of the SHIFT Initiative, and this time we are shifting our perspectives onto the diaspora. Show us what your Armenian community means to you. Snap a photo that represents the Armenian diaspora in your area and upload it to Instagram with the #SHIFTperspective hashtag—you’ll immediately be entered to win one of (2) $1500 prizes: a people’s prize based on an online vote, and a juried prize selected by renowned Armenian-American photojournalist Scout Tufankjian!

Parthenocíssus Quinquefolia. That sure is a mouthful. Our ten-day project with artist Karina Manucharyan continues. Who knew #Armenia could be so green! #1Anative
Parthenocíssus Quinquefolia. այս մեկը դժվար է արտասանել: Մեր տասնօրյակը @karimanch-ի հետ շարունակվում է: Ո՞վ կենթադրեր, որ #Հայաստանն այսքա՜ն կանաչ է:

Parthenocíssus Quinquefolia. That sure is a mouthful. Our ten-day project with artist Karina Manucharyan continues. Who knew #Armenia could be so green! #1Anative

Parthenocíssus Quinquefolia. այս մեկը դժվար է արտասանել: Մեր տասնօրյակը @karimanch-ի հետ շարունակվում է: Ո՞վ կենթադրեր, որ #Հայաստանն այսքա՜ն կանաչ է:

ONEArmenia is a catalyst for change. We are a for-purpose platform that makes culture + tech ideas real.

view archive